ΜΕΤΡΟ 2 ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΑ: Ειδική Υπηρεσία του ΠΑΑ 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ)

ΕΝΑΡΞΗ:Καλλιεργητική Περίοδος 2022-2023

ΛΗΞΗ: Καλλιεργητική Περίοδος 2024-2025

Ξεκινά ο θεσμός του Γεωργικού Συμβούλου και στην Ελλάδα.

 Μέσω του Υπομέτρου 2.1, οι Έλληνες Γεωργοί αποκτούν πρόσβαση σε Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, χωρίς κόστος για τους ίδιους.

  • Στόχοι του υπο-Μέτρου 2.1:
  • Η βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης και της συνολικής απόδοσης της εκμετάλλευσης των γεωργών και κυρίως των νέων γεωργών και η υποστήριξή τους ώστε να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις για τη συνολική τεχνική – οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους.
  • Η ενθάρρυνση της χρήσης των συμβουλών από τους γεωργούς και τους νέους γεωργούς, χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος της συμβουλής.

 Ωφελούμενοι

Γεωργικές εκμεταλλεύσεις, φυτικής, ζωικής ή μικτής κατεύθυνσης.

Δωρεάν συμβουλές που αφορούν θέματα κρίσιμα για την παραγωγή, το περιβάλλον αλλά και τις απαιτήσειςτης νέας ΚΑΠ 2023-2027.

  • Υποχρεώσεις:
  1.  Σύναψη Συμφωνητικού με Πάροχο.
  2.  Τρείς  επισκέψεις ανά έτος από τον Γεωργικό Σύμβουλο στην εκμετάλλευση του ωφελούμενου παραγωγού.
  • Δωρεάν Αναλύσεις (εφόσον προβλέπονται)

— Εδαφολογικές

— Φυλλοδιαγνωστική

— Υπολείμματα Φυτοπροστασίας

— Νερό

— Κρέας

— Γάλα

 Καλούμε όλους τους Έλληνες παραγωγούς να συμμετέχουν στο νέο σημαντικότατο Μέτρο ανάπτυξης της Ελληνικής Υπαίθρου καθώς αυτό θα βρίσκεται σε ισχύ και τα επόμενα χρόνια χωρίς κόστος για τους συμμετέχοντες παραγωγούς.

Πακέτο Συμβουλών (ΠΣ)

Σύντομη περιγραφή συμβουλής

1o Πακέτο Συμβουλών (ΠΣ1):

Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης

Πρότυπα για Ορθές Γεωργικές & Περιβαλλοντικές Συνθήκες

Γεωργικές Πρακτικές Επωφελείς για το Περιβάλλον

Σ.1.1. Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης

Σ.1.2. Συμβουλές που αφορούν στις επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές – “πρασίνισμα

Σ.1.3. Σχεδιασμός της εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης/Agro

2o Πακέτο Συμβουλών (ΠΣ2):

ποιότητα και αποδοτικότητα υδατικών πόρων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11§3 της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά

Σ.2.1. Συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική χρήση του νερού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης σχεδίου διαχείρισης νερού για τις ανάγκες γεωργικής εκμετάλλευσης

Σ.2.2. Συμβουλές που αφορούν στην προστασία και στην ορθή διαχείριση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης και της ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων

Σ.2.3. Συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των ζωικών αποβλήτων (κοπριάς) με στόχο τη μείωση της ρύπανσης των υδάτων

3o Πακέτο Συμβουλών (ΠΣ3):

Γενικές Αρχές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας του άρθρου 14 οδηγίας 2009/128/ΕΚ

Σ.3.1. Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας ΟΦΠ

4o Πακέτο Συμβουλών (ΠΣ4):

Κλιματική Αλλαγή

Σ.4.1. Μετριασμός κλιματικής αλλαγής ή προσαρμογή σε αυτή

Σ.4.2. Χρήση υποπροϊόντων, αποβλήτων κ.λπ. για τη βιοοικονομία

Σ.4.3. Μείωση αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας

5ο πακέτο συμβουλών (ΠΣ5): ορθή εφαρμογή μέτρων 10, 11

Σ.5.1. Υποστήριξη Μ11 – Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και την ορθή εφαρμογή των δεσμεύσεων που προκύπτουν από τον καν. (ΕΕ) 834/2007, σχετικά με την βιολογική παραγωγή

Σ.5.2. Υποστήριξη Μ10 – Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και ορθή εφαρμογή τόσο των δεσμεύσεων των δράσεων του μέτρου 10

6o Πακέτο Συμβουλών (ΠΣ6):

Βελτίωση Βιωσιμότητας & Ανταγωνιστικότητας των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Αύξηση Προστιθέμενης Αξίας Γεωργικού Προϊόντος

Σ.6.1. Καινοτομία/Εκσυγχρονισμός/ΤΠΕ

Σ.6.2. συμβουλές σχετικά με τη μείωση του κόστους παραγωγής και αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος, με στόχο τη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης

Σ.6.3. Εξειδικευμένες συμβουλές σε γεωργούς που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά δραστηριότητα

Σ.6.4. Συμβουλές σχετικά με την επίτευξη της τομεακής ολοκλήρωσης και καθετοποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Σ.6.5 Συμβουλές σχετικά με τον προσανατολισμό, των μικρών ιδιαίτερα γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην αγορά